""Stok yükseldi fiyatlar 2011'de artar""

Ağaoğlu, Başakşehir’deki yeni projesi My World Europe ile fiyatları aşağı çekti.

17 TEMMUZ, 20150
Paylaş Tweet Paylaş
"Stok yükseldi fiyatlar 2011'de artar"
Ağa­oğlu, 1 mil­yar li­ra­lık ge­li­riy­le Tür­ki­ye’nin en bü­yük mar­ka­lı ko­nut üre­ti­ci­si. Yap­tığı  ko­nut­la­rın yüz­de 97’si, pro­je he­nüz ta­mam­lan­ma­dan sa­tılıyor. Mü?­te­ri­le­ri­nin bü­yük bö­lü­mü­nü  ay­da 10 ila 12 bin li­ra ara­sın­da ka­za­nan 30 yaş üze­rin­de­ki mü­hen­dis­ler oluştu­ru­yor.
Bu yıl da 1 mil­yar li­ra­nın üze­ri­ne çık­ma­yı bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ağa­oğlu Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cısı Kür­şat Tun­cel, “Av­ru­pa ya­ka­sın­da başla­dığımız pro­je­ler­le bir­lik­te da­ha ula­şıla­bi­lir ol­duk” di­yor.
Geç­ti­çi­miz ay Ba­şak­şe­hir’de in­şa­sına başla­nan My World Eu­ro­pe Ayaz­ma’nın met­re­ka­re fi­yat­la­rı 1600 ila 1800 li­ra ara­sın­da de­ği­şi­yor. Bu pro­je ile or­ta ge­lir gru­bu­na da hi­tap et­tik­le­ri­ni söy­le­yen Tun­cel, “Ba­şak­şe­hir’de ar­sa fi­yat­la­rı Ata­şe­hir’e gö­re da­ha uy­gun. 10 bin TL pe­şi­nat­la ev sa­tıyo­ruz. My World Eu­ro­pe’da 140 bin li­ra­ya 1 + 1 stüd­yo da­ire­ler var” di­yor.
3 bin 100 ko­nut­luk My World Eu­ro­pe’un bir di­ğer özel­li­ği de Ağa­oğlu’nun Av­ru­pa ya­ka­sın­da­ki en bü­yük ko­nut pro­je­si ol­ma­sı.  
My World Eu­ro­pe’un bu yıl so­nu­na ka­dar ya­rısını sat­ma­yı plan­la­dık­la­rını söy­le­yen Tun­cel, Av­ru­pa ya­ka­sın­da­ki pro­je­le­ri­nin ar­ta­ca­ğının sin­ya­li­ni ve­ri­yor ve ek­li­yor: “Ye­ni ar­sa­la­rımızın bü­yük ço­ğun­lu­ğu Av­ru­pa ya­ka­sın­da. Bu ta­raf­ta­ki pro­je­le­ri­mi­zin sa­yısı ar­ta­cak.”
Ağa­oğlu’nun bu yıl so­nu­na ka­dar sa­tışına ön­ce­lik ver­di­ği bir di­ğer pro­je de Ata­şe­hir’de in­şaa­tı de­vam eden 2 bin 500 ko­nut­luk My To­wer­land.
Pro­je­nin bu­gü­ne ka­dar yüz­de 30’unun sa­tıl­dığını söy­le­yen Tun­cel, ko­nut pi­ya­sa­sının ge­le­ce­ği­nin ise or­ta ge­lir gru­bu ve 30’lu yaşlar­da­ki alıcı kit­le­sin­de ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.
Tun­cel, Ağa­oğlu’nun ye­ni pro­je­si­ni ve sek­tör­le il­gi­li tah­min­le­ri­ni an­lat­tı:

“PRO­FİLİ DE­ĞİŞTİR­DİK”
Şu an­da Tür­ki­ye’de ko­nut sa­tın ala­bi­len ki­şi sa­yısı 4,5 mil­yon ola­rak he­sap­la­nıyor. Alt ge­lir gru­bu­na kayamadığımız için, ye­ni ko­nut pro­je­le­ri­ni de­vam­lı ay­nı grup­ta­ki in­san­lar alıyor. Bun­lar ar­tık ikin­ci, üçün­cü, hat­ta dör­dün­cü evi­ni alır ha­le gel­di.  
Ta­bii bir de ya­tırım için ko­nut alan zen­gin bir ke­sim var. Bun­lar da müşte­ri­le­ri­mi­zin önem­li bir kıs­mını oluştu­ru­yor.
My World Eu­ro­pe Ayaz­ma ile müşte­ri pro­fi­li­mi­zi ha­fif de­ğişti­ri­yo­ruz. Bu pro­je­nin kon­sep­ti­nin dışın­da met­re­ka­re ve fi­yat­lan­dır­ma­sı da çok ba­şa­rılı. Sun­du­ğu­muz öde­me sis­tem­le­ri da­ha genç in­san­la­rın ko­nut sa­hi­bi ol­ma­sına im­kan ve­ri­yor. Ör­neğin, My World Eu­ro­pe Ayaz­ma’da 10 bin TL pe­şin ve­re­rek ev sa­hi­bi ol­ma­nız müm­kün.
İs­ter­se­niz ana­pa­ra tak­sit­le­ri­ni 3 se­ne er­te­le­ye­bi­li­yor­su­nuz. 3 yıl yal­nız­ca fa­iz öde­yip evi­ni­ze yer­leştik­ten son­ra kre­di­yi ge­ri öde­me­ye başlıyor­su­nuz. Pro­je­de 140 bin TL’ye 1+1 stüd­yo da­ire­ler var. Do­la­yısıy­la bu pro­je­miz­de ko­nut sa­hi­bi ol­ma işi­ni bi­raz da­ha alt ge­lir gru­bu­na çek­tik.

AR­SA MA­LİYE­Tİ YÜK­SEK
Bu­gün bak­tığımız­da or­ta­la­ma 30 ila 35 yaş ara­sın­da­ki in­san­lar ko­nut alıyor. An­cak, ye­ni pro­je­miz met­re­ka­re fi­yat­la­rı açısın­dan da çok da­ha ula­şıla­bi­lir ol­du. Fi­yat­la­rın di­ğer pro­je­le­ri­mi­ze gö­re bi­raz da­ha dü­şük ol­ma­sı bi­raz da böl­ge­nin ya­pısıy­la ala­ka­lı. Ay­nı fi­yat­la­ra Ata­şe­hir’de ko­nut üre­tip sa­ta­mıyor­su­nuz.
Ata­şe­hir’de ar­sa ma­li­yet­le­ri çok yük­sek. Yük­sek ar­sa ma­li­ye­ti­nin üs­tü­ne et­raf­ta­ki pro­fil de yük­sek ge­lir gru­bu­na sa­hip ol­du­ğun­dan bi­raz da­ha pa­ha­lı ürün­ler ya­pıp sat­mak du­ru­mun­da ka­lıyor­su­nuz. An­cak, Av­ru­pa ya­ka­sına geç­ti­ği­niz­de, Ba­şak­şe­hir gi­bi bir böl­ge­de ara­zi ma­li­yet­le­ri çok da­ha uy­gun.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz