Talep arzdan canlı

TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, Türkiye'de hala talebin arzdan canlı olduğunu söylüyor.

17 TEMMUZ, 20150
Paylaş Tweet Paylaş
Talep arzdan canlıTOKI
, son dönemdeki konut ata
ğıyla dikkat çekiyor. Toplu Ko­nut İdaresi (TOKI) Başkanı Er­doğan Bayraktar, Türkiye'de hukuki altyapısı kurulmuş olan mortgage sis­teminin yurtdışından farklı işlediği görüşünde. Yurtdışında daha çok alt gelir gruplarını içeren mortgage sis­teminin Türkiye'deyse alt gelir grup­larına hitap etmediğini belirten Bay­raktar, "Mortgage sistemi Türkiye'de tam olarak uygulanmalı mı" sorusu­na, "Türkiye'de bugün konuyla ilgili asıl gündem, satın alma gücü olma­yan alt gelir grubu ile yoksul grupla­rın barınma sorunu için kalıcı ve sü­rekli bir çözüm üretilmesi gerekliliği­dir" yanıtını veriyor. Bayraktar, bu noktada da TOKI'ye büyük görevler düştüğünü belirtiyor. Talebin arzdan canlı olduğunu söyleyen Bayraktar, Türkiye'de konut fiyatlarının bir süre daha artacağı, ancak belli bir doygun­luğa ulaşınca da gevşemeye başlaya­cağı düşüncesinde.TOKI Başkanı Erdoğan Bayrak­tar, mortgage sistemi ve konut piyasasıyla ilgili sorularımıza şöyle yanıtlar verdi:

Genel olarak değerlendirirsek, kriz­den sonra dünyada mortgage piyasası to­parlandı mı?

Mortgage piyasasını genel olarak değerlendirdiğimizde, krizin dünya­daki etkilerinin azaldığı görülüyor. Ama denetleme dahil kurumsal altya­pının yeniden gözden geçirilmesi gündemi halen var. Kredi kuruluşları ve bankaların likidite sorunları da de­vam ediyor. Reel sektörün ve mali pi­yasaların, krizi bütünüyle hangi süre­de atlatacağı hakkında bir öngörüde bulunmak bu aşamada zor.

Bundan sonra mortgage piyasasını bekleyen süreç nedir? Riskler ve fırsat­lar var mıdır? Bu konuda neler yapıla­bilir?
Yaşanan söz konusu finansal kriz­le özellikle gelişmekte olan ülkeler, piyasalarının ne kadar kırılgan olabi­leceğini yakından izledi.Aslında bu krizden, mortgage piyasasının nasıl düzenlenmesi gerektiğine ilişkin çok önemli sonuçlar ve dersler çıkarılma­lı.Bu durum krizin yarattığı bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Sistem içinde oluşturulacak kredi mekaniz­malarının ülkenin mali altyapısıyla uyuşması gerekiyor. Ayrıca konut pi­yasası ve mortgage piyasasının çok dikkatli bir şekilde bir arada çalıştırıl­ması da lazım. Kriz yönetiminin öne­mi kavranmalı.

Türkiye'de tam anlamıyla dünyada uygulandığı şekliyle bir mortgage uygula­ması yok. Bunun nedenleri neler?

Ülkemizde de aslında bu uygula­manın hukuki altyapısı tamamlandı ve bankacılık sektöründe kredi sunu­muna başlandı. Ancak bizde farklı bir durum var. Dolaşımdaki konut kredileri büyük çoğunlukla orta-üst ve üst gelir grupları tarafından kulla­nılan krediler. Oysa gelişmiş dünya uygulamalarında, konut finansman sistemi alt gelir gruplarını da içine alıyor. Bizdeyse mortgage sisteminin altyapısını oluşturan mevcut banka kredi sistemi, ihtiyaç sahiplerinden çok orta ve üst gelir gruplarının ço­ğunlukla yatırım amaçlı olarak satın almayı hedefledikleri gayrimenkule yönelik. Bu anlamda bu yeni konut fi­nansman sistemi, yurtdışında geniş kesimlerin başarıyla faydalandıkları uygulamalardan hedef grupları itiba­rıyla farklı.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz