Orta ve üst orta'dan talep artışı olacak"

2010 yılının konutta toparlanma yılı olacağını, düşük faiz ve talep artışının sektörü canlandıracağını söylüyor.

17 TEMMUZ, 20150
Paylaş Tweet Paylaş
Orta ve üst orta'dan talep artışı olacak"
2006 yı­lın­da ku­ru­lan Akiş Gay­ri­men­kul Ya­tırımı A.Ş, Ak­kök şir­ket­ler Gru­bu’na bağlı bir gay­ri­men­kul ge­liştir­me şir­ke­ti. Ak­kök şir­ket­ler Gru­bu’nun ye­ni­den ya­pılan­ma stra­te­ji­le­ri çer­çe­ve­sin­de, ana iş sa­ha­la­rın­dan bi­ri ola­rak be­lir­le­di­ği gay­ri­men­kul sek­tö­rü­ne yö­ne­lik ola­rak ku­rul­muş. Ak­mer­kez ile Tür­ki­ye’nin ilk alışve­riş mer­ke­zi kon­sep­ti­ni ya­ra­tan Ak­kök şir­ket­ler Gru­bu, alışve­riş mer­ke­zi ya­tırım ve yö­ne­ti­miy­le ya­şam mer­ke­zi ge­liştir­me ala­nın­da uz­man­la­şan Akiş’le bil­gi bi­ri­ki­mi­ni ye­ni pro­je­le­re ak­tar­ma­yı amaç­lıyor. Akiş Gay­ri­men­kul Ge­nel Mü­dü­rü Gök­şin Du­ru­soy, Akiş’in sü­rek­li de­ği­şim için­de bu­lu­nan sek­tör eği­lim­le­ri­ni ve sos­yo­ eko­no­mik ge­lişme­le­ri göz önü­ne ala­rak ça­lışma­la­rına de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ti­yor. Ger­çek­leşti­re­cek­le­ri pro­je­le­ri­ni, başta şe­hir içi alışve­riş mer­kez­le­ri ol­mak üze­re gay­ri­men­kul ya­tırım­la­rının tüm alan­la­rın­da plan­la­dık­la­rını ifa­de eden Gök­şin Du­ru­soy, so­ru­la­rımızı şu şekil­de ya­nıt­lıyor:
Ak­ba­tı pro­je­si hak­kın­da bil­gi ve­rir mi­si­niz? Or­tak­lık ya­pısı na­sıl de­ğişti, ne za­man tes­lim edi­le­cek?
Esen­yurt-Bah­çe­şe­hir böl­ge­sin­de yer alan Ak­ko­za pro­je­si, geç­ti­ği­miz ay­lar­da or­tak­lık ya­pısın­da­ki de­ği­şim­le gün­de­me gel­di. Bu yıl için­de ta­mam­lan­ma­sı he­def­le­nen Ak­ko­za bi­rin­ci ve ikin­ci faz ko­nut­la­rının in­şaa­tı yüz­de 75 Ga­ran­ti Ko­za ve yüz­de 25 Akiş or­tak­lığıy­la de­vam edi­yor. Sa­tışa çıkan 3’ün­cü faz­da ise Akiş ola­rak yer al­mıyo­ruz. Pro­je için­de yer alan alışve­riş ve ya­şam mer­ke­zi ise Ga­ran­ti Ko­za ve Co­ri­o’nun or­tak­lık pay­la­rını dev­ret­me­siy­le yüz­de 100 Akiş pro­je­si ola­rak Ak­ba­tı adıy­la ha­ya­ta ge­çe­cek.
Ha­len in­şaa­tı de­vam et­mek­te olan Ak­ba­tı, İs­tan­bul’un en bü­yük alışve­riş mer­kez­le­rin­den bi­ri ve bu­nun üze­rin­de yük­se­le­cek iki ku­le üze­rin­de top­lam 348 adet re­zi­dans da­ire­sin­den olu­şu­yor. 220 mil­yon do­lar ya­tırım­la ha­ya­ta ge­çe­cek olan pro­je­nin, su­na­ca­ğı seç­kin ve ka­li­te­li ya­şam tar­zı ile çok ni­te­lik­li bir kit­le­yi, çok hız­lı bir şe­kil­de böl­ge­ye çe­ke­ce­ği­ne ina­nıyo­rum. İs­tan­bul’un ener­ji­si­ni ve he­ye­ca­nını ya­ka­la­yan mo­dern tar­zıy­la, böl­ge­nin de­mog­ra­fik ya­pısın­da önem­li ge­lişme­ler sağla­ya­cak.

Akiş GYO ne za­man, na­sıl ku­rul­du?
Ak­kök şir­ket­ler Gru­bu, ye­ni­den ya­pılan­ma stra­te­ji­le­ri çer­çe­ve­sin­de ana iş sa­ha­la­rın­dan bi­ri ola­rak be­lir­le­di­ği gay­ri­men­kul sek­tö­rü­ne yö­ne­lik ola­rak 2006 yılın­da Akiş Gay­ri­men­kul Ya­tırımı A.Ş’yi kur­du. 1993 yılın­da Ak­mer­kez ile Tür­ki­ye’nin ilk alışve­riş mer­ke­zi kon­sep­ti­ni ya­ra­tan Ak­kök şir­ket­ler Gru­bu, alışve­riş mer­ke­zi ya­tırım ve yö­ne­ti­miy­le ya­şam mer­ke­zi ge­liştir­me ala­nın­da uz­man­la­şan Akiş’le bil­gi bi­ri­ki­mi ve tec­rü­be­le­ri­ni ye­ni pro­je­le­re ak­tar­mak üze­re ya­tırım­la­rına de­vam edi­yor. Akiş, sü­rek­li de­ği­şim için­de bu­lu­nan sek­tör eği­lim­le­ri­ni ve sos­yo­eko­no­mik ge­lişme­le­ri göz önü­ne ala­rak ger­çek­leşti­re­ce­ği pro­je­le­ri­ni, başta şe­hir içi alışve­riş mer­kez­le­ri ol­mak üze­re gay­ri­men­kul ya­tırım­la­rının tüm alan­la­rın­da plan­lıyor.

Şir­ket ku­rul­du­ğun­dan bu ya­na na­sıl bir ge­lişme gös­ter­di? Ne­re­den ne­re­ye gel­di?
Akiş ola­rak ön­ce­li­ği­miz, pro­je­le­ri­mi­zin bu­lun­duk­la­rı böl­ge­nin ya­şam ka­li­te­si­ni yük­sel­te­cek kon­sept ve ta­sa­rıma sa­hip ol­ma­la­ının ya­nı sıra ev sa­hip­le­ri­mi­zin bir­lik­te za­man ge­çir­mek­ten ke­yif ala­cak­la­rı ya­şam alan­la­rı ya­rat­mak. Bu çer­çe­ve­de ku­ru­lu­şu­muz­dan bu ya­na Ak­ko­za, Akas­ya Acıba­dem ve Ak­ba­tı gi­bi her bi­ri ken­di ala­nın­da ses ge­ti­ren pro­je­le­re başla­dık ve ça­lışma­la­rımızı sür­dü­rü­yo­ruz.

Şu an­da de­vam eden pro­je­le­ri­niz­de kaç ko­nut in­şa edi­yor­su­nuz?
Akiş, Esen­yurt’ta, 415 bin met­re­ka­re­lik ara­zi üze­rin­de ger­çek­leşti­ril­mek­te olan Ak­ko­za Pro­je­si’nin 1’in­ci ve 2’in­ci etap­la­rın­da yüz­de 25’lik bir his­se­ye sa­hip.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz