"Kılıçoğlu güneş enerjisiyle ısınıyor!"

Barış Özaydemir, güneş enerjisi panellerinin satışına başladıklarını, üretim için de çalıştıklarını söylüyor.

17 TEMMUZ, 20150
Paylaş Tweet Paylaş
Kılıçoğlu güneş enerjisiyle ısınıyor!
Tür­ki­ye’nin en es­ki özel fab­ri­ka­la­rı ara­sın­da yer alan Kılıçoğlu, dün­ya­da hız­la bü­yü­yen ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji sek­tö­rü­ne ya­tırım ya­pıyor. Ça­tı ve ya­lıtım ürün­le­ri ko­nu­sun­da uz­man olan şir­ket, bi­na­la­rın ken­di sıcak su ve elek­trik ih­ti­ya­cını kar­şıa­ya­bi­le­cek sis­tem­ler için gü­neş pa­nel­le­ri üret­mek üze­re ça­lışma­la­ra başla­dı. Kılıçoğlu Top­rak Sa­na­yi’nin 3’ün­cü ku­şak yö­ne­ti­ci­le­rin­den Ba­rış Özay­de­mir, sıcak su sis­tem­le­ri­ni sa­tışa sun­duk­la­rını, bu­nun ya­nın­da yap­tık­la­rı 10 mil­yon Eu­ro’luk ya­tırım­la elek­trik pa­ne­li üre­ti­mi­ne de başla­ya­cak­la­rıı ifa­de edi­yor.

Us­ta­lar ay­nı ça­tı al­tın­da top­la­nıyor

Pa­zar ya­tırım­la­rı da ya­pan şir­ket özel­lik­le us­ta ye­tiştir­mek için ça­ba har­cıyor. Ki­re­mit ve tuğla se­çi­min­de son tü­ke­ti­ci­den ön­ce us­ta­la­rın ka­rar ver­dik­le­ri­ni ak­ta­ran Ba­rış Özay­de­mir, Tür­ki­ye’de bu alan­da eği­tim ek­sik­li­ği ol­du­ğu­nu ve us­ta­la­rın ye­ni ge­lişti­ri­len ürün­le­re sıcak bak­ma­dığını söy­lü­yor. Ça­tı us­ta­la­rını tek ça­tı al­tın­da top­la­ya­cak bir plat­form oluştur­ma ça­lışma­la­rı ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Özay­de­mir, “Us­ta Ku­lü­bü adıy­la lan­se et­ti­ği­miz ye­ni bir olu­şum var. Kısa­ca us­ta ku­lü­bün­den bah­set­mek ge­re­kir­se, bu olu­şum Tür­ki­ye’de­ki ça­tı us­ta­la­rının bi­linç­len­di­ril­me­si ve eği­til­me­si­ni sağla­mak için ku­rul­du. Tür­ki­ye’de ça­tı ve izo­las­yon gi­bi ha­ya­ti alan­lar­da aka­de­mik eği­tim ve­ril­me­di­ği için us­ta­lar ken­di­le­ri­ni ge­lişti­re­mi­yor ve ye­ni­le­mi­yor. Ye­ni sis­tem­le­ri­miz olan gü­neş pa­nel­le­ri ve cep­he man­to­la­ma ala­nın­da da us­ta­la­rımızı bil­gi­len­dir­me­ye ka­rar ver­dik” di­yor.

Ça­tı oku­lu ku­ra­cak

Ener­ji ve­rim­li­li­ği için doğru mal­ze­me­den ön­ce doğru us­ta­nın öne çık­tığını be­lir­ten Ba­rış Özay­de­mir, izo­las­yon ve ça­tı ala­nın­da ça­lışan işçi­le­rin ye­tişti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni uzun yıl­lar ön­ce fark et­tik­le­ri­ni ve bu alan­da ça­lışma­la­rına hız ver­dik­le­ri­ni ifa­de edi­yor. Özay­de­mir, “Ça­tı us­ta­la­rımız bi­zim için çok önem­li çün­kü bi­zim sek­tö­rü­müz­de tü­ke­ti­ci­ye yol gös­te­rir­ler. Ça­tı uy­gu­la­ma­sının tü­ke­ti­ci­den olum­lu pu­an al­ma­sını sağla­yan da us­ta­lar. Bu ne­den­le us­ta­la­rımızın ye­tişti­ril­me­si ko­nu­su­na yo­ğun­laştık. Us­ta­la­rımız­dan ge­len bil­gi­len­dir­me­ler­le ürün­le­ri­miz­den kay­nak­la­nan bir so­run olup ol­ma­dığını tes­pit ede­bi­li­yo­ruz” di­yor. “Ön­ce us­ta bu­lu­nur son­ra us­tay­la bir­lik­te ki­re­mit alınır” di­yen Ba­rış Özay­de­mir, okul pro­je­si için kol­la­rı sıva­dık­la­rını be­lir­ti­yor. Özay­de­mir, “Us­ta­la­rımız ye­ni ürün­le­re so­ğuk ba­kıyor. Alışmış ol­du­ğu sis­te­mi uy­gu­la­mak ona da­ha ko­lay ge­li­yor. Bu ne­den­le us­ta­la­rımıza ye­ni ürün­le­ri ta­nıta­bi­le­ce­ği­miz, var olan ürün­le­rin na­sıl da­ha sağlık­lı uy­gu­la­na­bi­le­ce­ği­ni ak­ta­ra­bi­le­ce­ği­miz bir plat­form oluştu­ru­yo­ruz. Biz son tü­ke­ti­ciy­le çok sık gö­rüşmü­yo­ruz. Çün­kü tü­ke­ti­ci­miz ürü­nü biz­den al­dıy­sa ve us­ta­ya doğru bir şe­kil­de yap­tır­dıy­sa 30 yıl son­ra ye­ni­den kar­şıla­şıyo­ruz. Ama us­ta­lar­la sık sık gö­rü­şü­yo­ruz. Oluştur­du­ğu­muz bu plat­form­la us­ta­la­rımızı da ya­kın­dan ta­kip et­me şan­sımız ola­cak. Eğer ay­nı us­ta 2 ve­ya 3 müşte­ri­mi­ze so­run ya­şat­tıy­sa he­men mü­da­ha­le et­me şan­sımız ola­cak” di­yor. Us­ta­lar kısa me­saj ata­rak ku­lü­be üye olu­yor. Kılıçoğlu ürün­le­ri­ni kul­lan­dık­ça pu­an bi­rik­ti­ri­yor. Bu pu­an­lar­la us­ta­lar işle­ri­ni ko­lay­laştıra­cak tek­nik mal­ze­me­ler ka­za­na­bi­li­yor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz