Parlak gençleri çıkaran proje!

Samsung, dünyada geçen yıl başlattığı Mobilers projesini bu yıl Türkiye’ye taşıdı.

1.09.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Parlak gençleri çıkaran proje!


Mo­bi­lers’a ne ka­dar başvu­ru ol­du? Önü­müz­de­ki yıl­lar­da da dü­zen­le­ne­cek mi?

Mobilers projesi Türkiye’den önce Almanya, Çin ve Kore’de gerçekleştirildi. Türkiye’de ise ilk. Pilot niteliğinde olan bu projenin duyurusunu 10 günde gerçekleştirdik. 10 günde web sitemizden ve kampüslerden, 400’e yakın başvuru aldık. Proje çok heyecanlı ve keyifli devam ediyor. İleriki yıllarda da devam etmeyi arzu ediyoruz.

Ka­za­nan ekip ne­ler ka­zan­mış ola­cak? Ka­za­nan­la­rı ve di­ğer par­lak pro­je­le­ri na­sıl de­ğer­len­di­re­cek­si­niz?

Değerlendirmelerimiz aylık performans üzerinden yapılıyor. Her ayın başında, Mobilers takımlarımıza üzerinde çalışacakları ve proje geliştirecekleri görevleri veriyoruz. Beyin fırtınası sürecinden sonra projelerini hayata geçirmeye başlıyorlar. O ayın sonunda da ayın en başarılı takımını ve en iyi 2 Mobiler’ını seçiyoruz.
Değerlendirme kriterlerimizde ise projelerinin yaratıcılığı, inandırıcılığı, kaç kişiye ulaştıkları gibi faktörler yer alıyor. Her ayın ödülleri farklı. Örneğin ilk ay Samsung kamera, ikinci ay ise Samsung netbook’tu. Bunun haricinde ayın takımına para ödülü sunuyoruz. Proje sonunda da en iyi performans sergileyenleri seçeceğiz. Kore seyahati ve Samsung’da staj imkanı projenin en büyük ödülü.

Sam­sung Mo­bi­lers pro­je­si kap­sa­mın­da ne­den sa­de­ce Bil­gi Üni­ver­si­te­si, Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si, İs­tan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si ve Ye­di­te­pe Üni­ver­si­te­si’nden ya­pıla­cak başvu­ru­la­rı de­ğer­len­dir­di­niz?

Bu ilk pro­je, pi­lot ni­te­li­ğin­de. Pro­je­nin sağlık­lı yü­rü­me­si için ka­tılım sa­yısını li­mit­li tut­mak zo­run­day­dık. An­cak ay­rım yap­mak, be­lir­li üni­ver­si­te­le­ri seç­mek gi­bi bir dü­şün­ce­miz as­la ol­ma­dı. Okul­la­ra ko­nu­yu ilet­tik, en hız­lı ge­ri dö­nüş al­dık­la­rımızı sis­te­me da­hil et­tik.

Di­ğer üni­ver­si­te­le­ri önü­müz­de­ki yıl­lar­da ek­le­me­yi dü­şü­nü­yor mu­su­nuz? Han­gi­le­ri ola­cak?

Bun­dan son­ra­ki he­de­fi­miz çok da­ha ge­niş kit­le­le­re ya­yılan bir Mo­bi­lers pro­je­si ger­çek­leştir­mek. Bu ka­ra­rı ver­mek çok güç, ama­cımız Tür­ki­ye’de­ki tüm üni­ver­si­te­le­rin Mo­bi­lers pro­je­si­ne da­hil ol­ma­sı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.