Siemens’in fabrikası nasıl yeşil sertifika aldı?

Türkiye’nin ilk “altın” sınıfı LEED sertifikasına sahip yeşil binası Siemens Gebze Yerleşkesi bir yılını doldurdu.

1.05.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Siemens’in fabrikası nasıl yeşil sertifika aldı?
Halihazırda yaşadığımız ya da çalıştığımız binaların, dünyadaki suyun yüzde 17’sini, ormanların yüzde 25’ini tükettiğini, atmosfere salınan karbondioksitin (CO2) yüzde 33’ünden sorumlu olduğunu biliyor musunuz? Peki, yanlış malzeme seçimi ve enerjinin doğru kullanılmaması nedeniyle cebinizden ortalama yüzde 40 daha fazla para çıktığının farkında mısınız?
Oysa çevre dostu bir yeşil binada yaşasa veya çalışsaydınız enerjide yüzde 25, su kullanımında yüzde 50’lere varan oranda tasarruf sağlıyor olacaktınız. ABD kaynaklı rakamlara göre işletme maliyetleriniz yüzde 8-10 arasında azalacak ve bina ömrü boyunca yüzde 40’a yaklaşan bir enerji tasarrufu sağlamış olacaktınız. Üstelik bütün bunları iyi kalitede bir yapının inşa maliyetinin sadece yüzde 1-2 arasında daha fazlasına elde etmiş olacaktınız.
Dün­ya­da bu du­ru­mun far­kın­da olan ABD, İn­gil­te­re, Avus­tral­ya, Ja­pon­ya gi­bi ül­ke­ler, çe­şit­li coğraf­ya­la­ra uy­gun ve uyar­la­na­bi­lir bi­çim­de bi­na­la­rda en az ma­li­yet­le en faz­la ta­sar­ruf sağla­ya­cak kri­ter­ler ge­liştir­di ve bun­la­rı ser­ti­fi­ka­lan­dır­ma­ya başla­dı. Dün­ya­da ha­len en po­pü­ler ye­şil bi­na ser­ti­fi­ka­la­rı BE­ES, BREE­AM, CAS­BE­E, ECO-QU­AN­TUM, ECOP­RO­FI­LE, GBC, GRE­ENS­TAR, LCA­id, LE­ED ve Sbto­ol ola­rak ad­lan­dırılıyor. Bu ser­ti­fi­ka­lar, Ku­zey Ame­ri­ka'nın so­ğuk böl­ge­le­rin­den dört mev­si­mi bir ara­da ya­şa­yan Ak­de­niz ül­ke­le­ri­ne ka­dar yay­gın bir kul­la­nım ağına sa­hip.
Son 20 yIl­dIr ar­tan çev­re dos­tu ve ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­la­yan bu uy­gu­la­ma­lar, son yıl­lar­da Tür­ki­ye’de de yay­gın­laşma­ya başla­dı. Bu ko­nu­da ön­cü ro­lü­nü üst­le­nen ku­ru­luş ise Sie­mens Tür­ki­ye ol­du. Fir­manın 2 Ni­san 2009’da fa­ali­ye­te ge­çen Geb­ze yer­leşke­si, ABD kö­ken­li bir ye­şil bi­na ser­ti­fi­ka­sı olan LE­ED’in Gold sınıfı ser­ti­fi­ka­sını al­dı. Üs­te­lik bu­nun için nor­mal ya­pı ma­li­ye­tin­den or­ta­la­ma yüz­de 1 da­ha faz­la har­ca­ma yap­tı. Sie­mens’in Geb­ze te­sis­le­ri bu sa­ye­de Tür­ki­ye’nin ilk ‘al­tın’ ye­şil bi­na ser­ti­fi­ka­lı (LE­ED Gold) te­si­si ol­du. Fir­ma­nın ye­şil öy­kü­sü­nü Sie­mens İn­şa­at Ya­tırım Mü­dü­rü, LE­ED AP, ve ay­nı za­man­da Sie­mens­ LE­ED pro­je li­de­ri olan Ce­mil Ya­man’la ko­nuştuk.
Siemens Türkiye yeşil bina yapmaya nasıl karar verdi?
Fir­ma ola­rak ener­ji ta­sar­ru­fu­na hep dik­kat et­tik. Kal­dı ki şir­ket stra­te­ji­si ge­re­ği ener­ji ta­sar­ruf­lu ürün­ler ön plan­da ve Ar-Ge ça­lışma­la­rı da bu yön­de yü­rü­tü­lü­yor. Hal böy­le olun­ca Geb­ze Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nde in­şa edi­le­cek yer­leşke­nin ha­zır­lık­la­rı sıra­sın­da ye­şil bi­na kri­ter­le­ri­ni dik­ka­te al­ma­ya ka­rar ver­dik. An­cak doğru­su­nu söy­le­mek ge­re­kir­se başlan­gıç­ta bi­na­mız için ye­şil bir ser­ti­fi­ka al­ma­yı dü­şün­me­dik. Ama­cımız bi­na in­şa eder­ken sos­yal ve çev­re­sel so­rum­lu­luk­la­rımızı tam ola­rak ye­ri­ne ge­tir­mek­ti. Do­la­yısıy­la su ve ener­ji ta­sar­ru­fu­nu öne çıka­ran bir in­şa­at için kol­la­rı sıva­mıştık. Plan­lar in­ce­len­di­ğin­de Al­man mes­lek­taşla­rımız­dan bi­na­nın ser­ti­fi­ka­lan­dırıl­ma­sı yö­nün­de bir öne­ri ge­lin­ce pro­je­yi bu şek­liy­le ele al­ma­ya ka­rar ver­dik. Ya­ni LE­ED al­ma­say­dık da ne­ti­ce­de yi­ne ye­şil bir bi­na yap­mış ola­cak­tık. Bel­ge bu­nun te­yi­di ol­du. Bu ser­ti­fi­ka­yı ala­bil­mek için 7 ta­ne ön ko­şu­lu ye­ri­ne ge­tir­mek ve en az 39 pu­an al­mak ge­re­ki­yor. Biz, 42 gi­bi yük­sek bir pu­an­la ser­ti­fi­ka­yı al­ma­ya hak ka­zan­dık.
LEED hedefi doğrultusunda projede fazla oynama yaptınız mı?
Ser­ti­fi­ka­yı al­mak için top­lam 6 ana ka­te­go­ri al­tın­da kri­ter­ler dik­ka­te alınır: Sür­dü­rü­le­bi­lir alan­lar, su ve­rim­li­li­ği, ener­ji ve at­mos­fer, mal­ze­me ve kay­nak­lar, iç me­kan ka­li­te­si ve ta­sa­rım­da ino­vas­yon… Biz za­ten pro­je­nin ba­şın­dan be­ri ener­ji ve su ta­sar­ru­fu­nu dik­ka­te ala­rak ça­lışma­la­rımızı ya­pıyor­duk. Di­ğer ko­nu­la­rı ise şir­ket po­li­ti­ka­mız ge­re­ği; “Çev­re­miz­den so­rum­lu­yuz” bi­lin­ciy­le ça­lışa­rak müm­kün ol­du­ğu ka­dar en iyi şe­kil­de yap­ma­ya ça­lıştık.
Maliyet ne kadar arttı?
Bu ta­ma­men plan­la­mayla or­ta­ya çık­tı. Mua­dil bir bi­na yok­tu… Ma­li­yet­le­ri bil­mi­yor­duk. An­cak dün­ya­da­ki uy­gu­la­ma­lar or­ta­la­ma­da yüz­de 2 ci­va­rı bir ar­tışı işa­ret edi­yor­du. Biz yi­ne de ye­şil bi­na uy­gu­la­ma­la­rının çok ma­li­yet ge­tir­me­ye­ce­ği­ni bi­li­yor­duk. So­nuç­ta yüz­de 1’i bi­raz ge­çen bir ma­li­yet ar­tışı or­ta­ya çık­tı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.