Parlak gençleri düşündüren kulüp

Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinden gelen gençlerin oluşturduğu kulüp, fikir odaklı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

1.03.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Parlak gençleri düşündüren kulüp
Ak­bank Dü­şün­ce Ku­lü­bü na­sıl doğdu? Tam ola­rak fa­ali­yet­le­re ne za­man başla­dı?
Sürekli gelişimin ve yenilikçiliğin en önemli paydaşlarından olan gençlerle birlikte düşünmek ve Türkiye’nin geleceği için birlikte değer yaratmak amacıyla bu yola çıktık. Akbank içindeki yöneticilerden ve çalışanlardan, ayrıca Akbank dışından birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızdan oluşan geniş katılımlı bir grubun ürettiği bir oluşumdur “Akbank Düşünce Kulübü”. Kulübümüzü ilk olarak 2008 Eylül ayında üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz tanıtımlarla duyurmaya başladık.
“Akbank Düşünce Kulübü”, gelecekte Türkiye’yi yönetecek potansiyeli bulunan, üniversite yaşamında başarılı ve parlak gençlerin, Akbank çatısı altında kendilerini geliştirebilecekleri, çeşitli sosyal ve akademik çalışmalarda bulunabildikleri, hem Akbank’ta hem Türkiye’de alanlarında çok değerli yöneticilerle iletişim kurabildikleri, onların deneyimlerinden yararlanabildikleri, sürekliliği olan, aidiyet duygusu yüksek, değer yaratan bir kulüp, sosyal bir oluşumdur.
Kaç üye­si var? Bu üye­ler se­çi­lir­ken ne­le­re dik­kat edi­li­yor, ne gi­bi kri­ter­le­re gö­re se­çim ya­pılıyor? İs­te­yen her­kes ka­tıla­bi­lir mi?
Düşünce Kulübü’ne ilk yıl yani 2008’de 22 öğrenci kabul edildi. 2009’da ise 2.300 başvuru arasından 28 öğrenci üye olarak seçildi ve bugün üye öğrenci sayımız 50’ye ulaştı.
İlk yılımızda Sabancı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, Koç Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi olmak üzere 8 üniversite kapsamındaydık, bu yıl Galatasaray Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’ni de aramıza katarak üniversite sayısını 10’a çıkarttık. Öğrenci üye seçiminde ise genel not ortalaması 3 ve üzeri olan, yenilikçi, yaratıcı, dışa dönük, analitik, sonuç odaklı, iletişimi güçlü, takım çalışmasına yatkın, aidiyet duygusu gelişmiş, çok boyutlu düşünebilen 3’üncü sınıf öğrencileri tercih ediyoruz.
Öğren­ci­le­rin ku­lü­be il­gi­si na­sıl?
Zorlu başvuru kriterlerine rağmen ilk yılımızda 1.650 öğrenci başvuruda bulundu. 2009 da ise bu sayı 2.300’e yükseldi. Başvurulardaki yükseliş öğrencilerin her geçen yıl Düşünce Kulübü’ne ilgisinin arttığını gösteriyor. Bu gelişimde geçen yılki ilk üyelerimizin de etkisi büyüktür diye düşünüyoruz. Onlar “ağızdan ağza” ve birçok farklı dijital ortamı kullanarak, bizden bağımsız olarak da kulüplerini sahiplenip tanıtımlarını yakın çevrelerine gerçekleştiriyorlar.
Ağır­lık­lı ola­rak han­gi şe­hir­ler­den üye­le­ri­niz var?
İstanbul – Ankara eşit ağırlıklı diyebiliriz, İzmir’den de üyelerimiz var.
Ku­lü­bün şim­di­ye ka­dar ger­çek­leştir­di­ği fa­ali­yet­ler ne­ler? Ör­nek­ler ve­rir mi­si­niz?
Çalıştay çalışmalarının dışında geçen yılki üyelerimiz, 3 kez bir araya gelip çalıştaylarda tema üzerine çalıştı. Pazarlama Zirvesi, Santana Konseri, İstanbul Film Festivali, Yatırımcı Seminerleri gibi hem sosyal hem akademik açıdan kendilerini geliştirebilecekleri yeni networkler kurabilecekleri ortamlarda üyelerimizle birlikte olduk. Yeni üyelerimiz de aynı şekilde ilk yılki üyelerimizle birlikte tüm aktivitelerimize katılacaklar.
Bu yıl ya­pıl­ma­sı plan­la­nan et­kin­lik­ler ve ça­lışma­lar ne­ler?
Üyelerimiz her çalıştayda İstanbul’a gelerek grup çalışmalarını gerçekleştiriyor. Grup çalışmalarındaki ortam, çalışma azimleri ve bu çalışmalar sırasındaki keyifleri gerçekten görülmeye değer. Süper fikirler çıkıyor çalışmalarda. Çalıştaylar sonrasında, onlarla birlikte çeşitli yemekler ve davetlerle bir araya geliyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz